Theo-logos Repository

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2016, nr 23

    A A A  

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2016, nr 23

 

Recent Submissions

 • Zieliński, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Artykuł analizuje kwestię cierpienia człowieka sprawiedliwego w I części Księgi Mądrości. Problem ten, traktowany często przez egzegetów jako smutna rzeczywistość dotykająca sprawiedliwego, przy uważnej analizie okazuje ...
 • Rosińska, Klaudia (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Choroby psychiczne są bardzo dużym problemem współczesnego świata. Coraz więcej osób jest dotkniętych jakimiś zaburzeniami psychicznymi i niemal już w każdej rodzinie można spotkać kogoś z takimi trudnościami. Ta praca ...
 • Sienkiewicz, Edward (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Jednym z poważniejszych błędów, również współczesnych autorów, oceniających znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk, jest ich zapominanie o uwarunkowaniach tego okresu oraz właściwym temuż kontekście. Powodem ...
 • Trochanowski, Arkadiusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Katolickie Kościoły wschodnie (KKW) stanowią integralną część Kościoła powszechnego Dekret o Kościołach Wschodnich Katolickich „Orientalium Ecclesiarum” podkreśla, że posiadają one taką samą godność w relacji do siebie ...
 • Pękul, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych relacji między liturgią a pobożnością ludową, szczególnie w okresie średniowiecza. To zwłaszcza w tym okresie nastąpiło rozbicie jedności misterium paschalnego w umysłach wiernych. ...
 • Piola, Alberto (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  One of the underlying thesis of Laudato si’ is the close link between anthropology and ecology. Pope Francis calls for an ecological conversion, which involves an adequate anthropology based on an authentic interpretation ...
 • Ceynowa, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska powstała w 1972 r. 40 lat później erygowano archiwum diecezjalne, które rozpoczęło gromadzenie archiwaliów z diecezji. Zgromadzenia zakonne po 1945 r. podjęły trud pracy pośród przesiedlonej ...
 • Danielewicz, Zbigniew (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Autor podejmuje analizę rozumienia idei bezpieczeństwa jednostki i w jej ramach bezpieczeństwa egzystencjalnego, a następnie dokłada starań w celu ustalenia tożsamości zagrożeń tych wymiarów bezpieczeństwa. Przybierają one ...
 • Goniszewski, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  The following article focuses on the two Hebrews nouns, 'm and gwy, in the Hebrew version of the Gospel according to St. Matthew (ShemTov). In the first three sections we present the presence of nouns 'm and guy in the ...
 • Janusiak, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Niniejszy artykuł porusza problem niemal nieistniejącej w społecznej świadomości prawdy o zbrodni ludobójstwa, jakiej dopuścili się Niemcy i Litwini w latach 1941-1944 w Ponarach. Pierwsza część opracowania przedstawia ...
 • Kulesza, Monika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Niniejszy artykuł jest poświęcony obrazom nieba w późnej twórczości Juliusza Słowackiego. Głównym przedmiotem rozważań są te poetyckie utwory, w których obecne są przemyślenia na temat Jerozolimy Słonecznej i związanej z ...
 • Łukaszewicz, Łukasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Synod diecezjalny to zgromadzenie wybranych kapłanów oraz wiernych świeckich, którzy służą pomocą biskupowi dla dobra ich Kościoła partykularnego. Jedynym ustawodawcą na synodzie jest biskup diecezjalny, zaś pozostali jego ...
 • Moskałyk, Jarosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Urzeczywistnienie grekokatolicyzmu w Polsce, zwłaszcza w ostatnim ponadpółwieczu, przyjmowało dosyć różnorodną formę i zakres. Było to związane głównie z czynnikami zewnętrznymi oraz stosunkowo niesprzyjającymi okolicznościami ...
 • Warchoł, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Nie ma wychowania człowieka bez właściwych instytucji. Szkoła, uniwersytet i państwo są tymi, które pozwalają zdobyć wiedzę i ukształtować charakter. Dlatego ważny jest czynnik religijny i patriotyczny, czyli przekazanie ...
 • Wnuk, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Celem powyższego opracowania było przedstawienie zależności zachodzących pomiędzy wychowaniem do wartości moralnych a celami osiąganymi polityce. Autor omawia koncepcje polityki i wychowania przyjęte przez Arystotelesa, ...
 • Szulist, Janusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Zagadnienie sprawiedliwej płacy jest przedmiotem nauczania społecznego Kościoła. Właściwe wynagrodzenie ma miejsce przy spełnieniu postulatów wynikających z zasady sprawiedliwości oraz z zasady o powszechnym przeznaczeniu ...
 • Falewicz, Adam (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania źródeł i sposobów rozumienia prężności osobowości na gruncie psychologii. W pierwszej kolejności prezentowane są różne koncepcje prężności. W dalszej kolejności zostaje wprowadzone ...
 • Knut, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Niniejszy artykuł zawiera analizę egzegetyczną Ga 6,2: „Jeden drugiego brzemiona noście”. W czterech punkach zostały omówione zagadnienia tłumaczenia, krytyki, analizy literackiej i egzegetycznej tekstu. Pareneza Ga 6,2 ...
 • Żurek, Anita (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Artykuł prezentuje problematykę chrześcijańskiego braterstwa. W teologicznym rozumieniu braterstwo zostało ukazane jako wspólnota z Bogiem i mające swe źródło już w akcie stworzenia. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo ...
 • Bukalski, Sławomir (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
  Artykuł podejmuje problematykę religijności nupturientów oraz małżonków widzianą jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa. Pierwsza część artykułu prezentuje kryteria dojrzałej religijności. Tylko taka bowiem ...

View more