Theo-logos Repository

Wychowanie ku dobru – w perspektywie Tischnerowskiej koncepcji człowieka agatologicznego

    A A A  

Show simple item record

dc.contributor.author Adamczyk, Dariusz
dc.date.accessioned 2023-03-01T07:06:42Z
dc.date.available 2023-03-01T07:06:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2015, nr 22, s. 211-228. pl_PL
dc.identifier.issn 1230-0780
dc.identifier.uri http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/4384
dc.description.abstract Artykuł dotyczy zagadnienia wychowania w perspektywie agatologicznej. Podstawę takiego wychowania stanowi filozoficzna refleksja nad człowiekiem jako bytem, którego celem jest integralny rozwój ku pełni człowieczeństwa. Taką refleksję podejmuje Józef Tischner. Jego koncepcja człowieka agatologicznego koncentruje się na realizacji i konkretyzacji „ja” aksjologicznego, wynika bowiem ze stosunku człowieka do wartości. W takiej perspektywie w procesie wychowania istotne jest dialogiczne spotkanie wychowanka z wychowawcą, które stanowi szansę na przeżycie wartości i podążanie w kierunku dobra. Ze strony wychowawcy zakłada to konieczność świadczenia o dobru oraz inspirowanie wychowanka do poszukiwania twórczych dróg jego realizacji w życiu. pl_PL
dc.description.abstract The article concerns issues of education in agathological prospect. Base of this education determines philosophical reflection on a human as a being, which aim is entire development towards the fullness of humanity. This reflection is taken by Joseph Tischner. His concept of agathological human is concentrating on realisation and concentration of axiological „I”, as a result of relations human to quality. Dialogical meeting between pupil and tutor is significant in this prospect in the process of education, which determines chance on experiencing value and moving towards the goodness. Main tutor responsibilities are necessity of evidencing about goodness and inspiring the pupil to searching creative ways in his life. en
dc.description.sponsorship Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Uniwersytet Szczeciński pl_PL
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject filozofia pl_PL
dc.subject psychologia pl_PL
dc.subject wychowanie pl_PL
dc.subject dobro pl_PL
dc.subject wychowanie ku dobru pl_PL
dc.subject nauczyciele pl_PL
dc.subject koncepcja człowieka agatologicznego pl_PL
dc.subject Józef Tischner pl_PL
dc.subject agatologia pl_PL
dc.subject człowiek agatologiczny pl_PL
dc.subject philosophy en
dc.subject psychology en
dc.subject upbringing en
dc.subject good en
dc.subject education towards the goodness en
dc.subject tutors en
dc.subject teachers en
dc.subject view of agathological human en
dc.subject Joseph Tischner de
dc.subject agathology en
dc.subject agathological human en
dc.subject człowiek pl_PL
dc.subject human en
dc.title Wychowanie ku dobru – w perspektywie Tischnerowskiej koncepcji człowieka agatologicznego pl_PL
dc.title.alternative Education towards the goodness – in Tischner’s view of agathological human en
dc.type Article pl_PL


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Like us