Theo-logos Repository

Znaczenie terminu „ciężar” (BAPOΣ) w Nowym Testamencie

    A A A  

Show simple item record

dc.contributor.author Knut, Tadeusz
dc.date.accessioned 2023-03-01T07:50:01Z
dc.date.available 2023-03-01T07:50:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2015, nr 22, s. 21-33. pl_PL
dc.identifier.issn 1230-0780
dc.identifier.uri http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/4396
dc.description.abstract Niniejszy artykuł zawiera analizę słowa „ciężar” (gr. baros) w tekstach biblijnych Nowego Testamentu. Termin ten występuje w różnych kontekstach i formach gramatycznych. W czterech punkach zostały omówione teksty biblijne, które ukazują ciężar w znaczeniu dosłownym i moralnym. Teksty obrazują ciężar jako trud związany z pracą człowieka i jego kondycją psychofizyczną. Ciężar występuje również w sensie eschatologicznym oraz wszelkich zadań chrześcijanina związanych z wiarą w Boga, zachowaniem przepisów Prawa, obrony wiary i misji apostolskiej św. Pawła. W podsumowaniu ujęto także zastosowanie tego słowa przez Jana Pawła II w jego homilii w Gdańsku w roku 1988 w czasie trzeciej pielgrzymki do Polski. pl_PL
dc.description.abstract This article contains the analysis of the word “burden” (gr. baros) in the biblical texts of the New Testament. The phrase is used in different contexts and grammatical forms. Four points of the biblical texts were discussed to show the meaning of “burden” in the literal and moral sense. The texts reflect on the burden connected with the human work and his psychophysical condition. The burden has also an eschatological meaning and is present in all works connected to the Christian faith in God, observance of the Law, defense of the faith and the apostolic mission of St. Paul. The summary also reflects on the use of this word by John Paul II in his homily in Gdansk in 1988 during the third pilgrimage to Poland. en
dc.description.sponsorship Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Uniwersytet Szczeciński pl_PL
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject ciężar pl_PL
dc.subject brzemię pl_PL
dc.subject przepisy Prawa pl_PL
dc.subject prawo Chrystusowe pl_PL
dc.subject apostolat Pawła pl_PL
dc.subject apostolat pl_PL
dc.subject apostolstwo pl_PL
dc.subject Paweł apostoł pl_PL
dc.subject apostołowie pl_PL
dc.subject Nowy Testament pl_PL
dc.subject Biblia pl_PL
dc.subject Pismo Święte pl_PL
dc.subject językoznawstwo pl_PL
dc.subject burden en
dc.subject precepts of the Law en
dc.subject Law of Christ en
dc.subject apostolate of St. Paul en
dc.subject apostolate en
dc.subject Paul the Apostle en
dc.subject apostles en
dc.subject New Testament en
dc.subject Bible en
dc.subject linguistics en
dc.subject prawo en
dc.subject law en
dc.title Znaczenie terminu „ciężar” (BAPOΣ) w Nowym Testamencie pl_PL
dc.title.alternative The meaning of “burden” (BAPOΣ) in the New Testament en
dc.type Article pl_PL


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Like us