Theo-logos Repository

Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII „Invicti athletae Christi”

    A A A  

Show simple item record

dc.contributor.author Wejman, Henryk
dc.date.accessioned 2023-05-08T07:09:01Z
dc.date.available 2023-05-08T07:09:01Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2020, nr 27, s. 315-327. pl_PL
dc.identifier.issn 1230-0780
dc.identifier.uri http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/6825
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu było ukazanie wartości duchowości św. Andrzeja Boboli dla współczesnego pokolenia ludzi. Realizacja tak określonego celu nie mogła nie rozpocząć się od odsłonięcia zasadniczych elementów natury duchowości Andrzeja Boboli. Stanowiły je: bezgraniczna wierność kapłańskiemu powołaniu, żarliwa troska o zbawienie wiernych i ekumeniczna wrażliwość. Odsłonięcie tych składowych elementów jego duchowości pozwoliło na uwypuklenie płaszczyzn jego oddziaływania na współczesne działania ludzi w społeczeństwie. W tym względzie wpływ jego duchowości można upatrywać we wskazaniu na podstawę wszelkiego ładu w społeczeństwie, jakim jest wierność Chrystusowej Ewangelii, w okazywaniu wsparcia ludziom w potrzebie jako wymiaru świadectwa o wierności Chrystusowi i w otwartości na bliźnich, którzy wyznają inną wiarę i kierują się odmiennym światopoglądem. Właśnie w tych płaszczyznach zawiera się aktualność duchowość św. Andrzeja Boboli. pl_PL
dc.description.abstract The purpose of this article was to show the value of the spirituality of St. Andrzej Bobola for the modern generation of people. The implementation of such a specific goal could not begin without revealing the essential elements of the spirituality of Andrzej Bobola. They were: boundless fidelity to the priestly vocation, passionate concern for the salvation of the faithful and ecumenical sensitivity. The exposure of these components of his spirituality allowed him to highlight the areas of his influence on contemporary human activities in society. In this regard, the impact of his spirituality can be seen in pointing to the basis of all order in society, which is faithfulness to the Gospel of Christ, in showing support to people in need as a dimension of testimony of faithfulness to Christ and in openness to others who profess a different faith and follow a different worldview. It is in these planes that the current spirituality of St. Andrzej Bobola. en
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Uniwersytet Szczeciński pl_PL
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject duchowość pl_PL
dc.subject męczeństwo pl_PL
dc.subject męczennicy pl_PL
dc.subject świętość pl_PL
dc.subject wierność Chrystusowi pl_PL
dc.subject wierność pl_PL
dc.subject jedność pl_PL
dc.subject jedność Kościoła pl_PL
dc.subject Kościół pl_PL
dc.subject Andrzej Bobola pl_PL
dc.subject jezuici pl_PL
dc.subject encyklika pl_PL
dc.subject dokumenty Kościoła pl_PL
dc.subject Magisterium Kościoła pl_PL
dc.subject spirituality en
dc.subject martyrdom en
dc.subject martyrs en
dc.subject sanctity en
dc.subject loyalty to Christ en
dc.subject fidelity en
dc.subject unity en
dc.subject Church unity en
dc.subject Church en
dc.subject Jesuits en
dc.subject encyclic en
dc.subject Invicti athletae Christi en
dc.subject Pius XII pl_PL
dc.subject papieże pl_PL
dc.subject kapłani pl_PL
dc.subject duchowieństwo pl_PL
dc.subject popes en
dc.subject clergy en
dc.subject priesthood en
dc.subject święci pl_PL
dc.subject saints en
dc.subject duchowość jezuicka pl_PL
dc.subject Jesuit spirituality pl_PL
dc.title Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII „Invicti athletae Christi” pl_PL
dc.title.alternative Faces of the spirituality of st. Andrzej Bobola and its messages for modern people in the context of the encyclical Pius XII „Invicti athletae Christi” en
dc.type Article pl_PL


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Like us