Theo-logos Repository

Les problèmes essentiels autour des fonctions de la mission canonique dans la structure du pouvoir ecclesial à la lumière du Vatican II

    A A A  

Show simple item record

dc.contributor.author Krzywda, Joseph
dc.date.accessioned 2023-06-22T06:53:20Z
dc.date.available 2023-06-22T06:53:20Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Analecta Cracoviensia, 1998-1999, T. 30-31, s. 233-248. pl_PL
dc.identifier.issn 0209-0864
dc.identifier.uri http://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/8556
dc.description Artykuł w języku francuskim. pl_PL
dc.description.abstract Nie stanowi to żadnego odkrycia, że instytucja misji kanonicznej w systemie władzy kościelnej zalicza się do istotnych czynników w całokształcie hierarchicznej struktury władzy w Kościele. Fakt wypracowania przez sobór watykański II odnowionej koncepcji władzy kościelnej, nade wszystko w jej wymiarze sakramentalnym, wiązał się ściśle z postulatem rewizji innych elementów w tejże władzy, takich jak stosunek władzy Biskupa Rzymu do pozostałych biskupów; i to zarówno na płaszczyźnie wspólnotowo-kolegialnej, jak i indywidualnej. W związku z powyższym, wobec faktu szeroko rozbudowanej doktryny kolegialności, a przede wszystkim wyjaśnienia kwestii: co otrzymuje się w samym akcie konsekracji, wyniknęła pilna potrzeba sprecyzowania takich kluczowych pojęć, jak: zadanie, funkcja - „munus” oraz władza - „potestas” oraz określenia ich wzajemnych relacji i wynikających z tego faktu konsekwencji. Wymienione wyżej konstytutywne elementy władzy kościelnej, jakkolwiek istotne i podstawowe dla pełnienia powierzonej Kościołowi przez Chrystusa misji, wymagają w perspektywie pełnienia władzy przez poszczególne podmioty władzy szczególnej interwencji najwyższej władzy kościelnej, która znajduje swój wyraz w stosowaniu misji kanonicznej. Jest rzeczą znamienną, co - wydaje się - zasługuje na szczególną uwagę, że cały zespół zagadnień, związanych z procesem odnowionej wizji władzy kościelnej, dokonał się już w trakcie prac soboru. Można zatem powiedzieć, że Papieska Komisja Odnowy Kodeksu prawa kanonicznego — w tym ważnym zakresie spraw — otrzymała w zasadzie gotowe rozwiązania głównych problemów z dziedziny władzy kościelnej. W obecnym artykule idzie o przybliżenie w szczególności problematyki funkcji i znaczenia misji kanonicznej na tle odnowionej koncepcji urzędu kościelnego, na przykładzie najważniejszego urzędu apostolskiego, jakim jest urząd biskupa. Niemniej interesującym zajęciem byłoby prześledzenie z bliska procesu kształtowania się norm prawa kanonicznego w odnośnym zakresie spraw, co będzie pewnie przedmiotem dalszego studium autora niniejszych rozważań. pl_PL
dc.language.iso fr pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pl_PL
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject władza kościelna pl_PL
dc.subject misja kanoniczna pl_PL
dc.subject sobór pl_PL
dc.subject sobór watykański II pl_PL
dc.subject władza pl_PL
dc.subject funkcja pl_PL
dc.subject biskupi pl_PL
dc.subject kapłani pl_PL
dc.subject duchowieństwo pl_PL
dc.subject kolegialność pl_PL
dc.subject prawo kanoniczne pl_PL
dc.subject urząd kościelny pl_PL
dc.subject Church authorities pl_PL
dc.subject canonical mission pl_PL
dc.subject council pl_PL
dc.subject Second Vatican Council pl_PL
dc.subject Vatican II pl_PL
dc.subject authority pl_PL
dc.subject function pl_PL
dc.subject bishops pl_PL
dc.subject priesthood pl_PL
dc.subject clergy pl_PL
dc.subject collegiality pl_PL
dc.subject canon law pl_PL
dc.subject ecclesiastical office pl_PL
dc.title Les problèmes essentiels autour des fonctions de la mission canonique dans la structure du pouvoir ecclesial à la lumière du Vatican II pl_PL
dc.title.alternative Istotne zagadnienia w zakresie funkcji misji kanonicznej w strukturze władzy kościelnej w świetle Vaticanum II pl_PL
dc.type Article pl_PL


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search Theo-logos


Advanced Search

Browse

My Account

Like us