Theo-logos

Teologiczne repozytorium cyfrowe "Theo-logos" gromadzi i udostępnia w otwartym dostępie powstałe w Polsce publikacje z dziedziny nauk teologicznych, a także dyscyplin: nauki o kulturze i religii oraz prawo kanoniczne. Baza jest interkonfesyjna, skupiając publikacje różnych denominacji chrześcijańskich (katolickie, prawosławne i protestanckie), a także interreligijna, indeksując publikacje religioznawcze i religiologiczne dotyczące innych religii.

Repozytorium "Theo-logos" powstało ad maiorem Dei gloriam. Otwarty dostęp do polskich publikacji teologicznych i religioznawczych ma służyć upowszechnieniu wiedzy teologicznej, popularyzacji i promocji dorobku polskich pracowników naukowych oraz archiwizacji dorobku polskiej myśli teologicznej i religiologicznej.

Wykonawcą i właścicielem bazy jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Inicjatorami jej powstania są Komitet Nauk Teologicznych PAN, Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, Rada Naukowa przy Konferencji Episkopatu Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Katolicka w Warszawie oraz Federacja Bibliotek Kościelnych "Fides".

Nazwa repozytorium, "Theo-logos", pochodzi od greckich słów: θεός (theos) - "Bóg, bóstwo" oraz λέγω (lego) - "mówić" i λόγος (logos) - "słowo". Stąd "Theo-logos" można rozumieć zarówno jako "mowę i słowo Boga", jak i "słowo i mówienie o Bogu". Terminem θεολόγος (theologos), będącym złożeniem słów θεός oraz λόγος, określa się mówiącego o Bogu czy bóstwach, czyli teologa.

Zbiory w Theo-logos

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Najnowsze

Więcej