Theo-logos Repository

Polonia Sacra, 2017, R. 21, Nr 1 (46)

    A A A  

Polonia Sacra, 2017, R. 21, Nr 1 (46)

 

Recent Submissions

 • Wajda, Anna Maria (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  Miłość Boga, która trwa na tysiąc pokoleń, jest wiernością (por. Wj 34, 6–7). Prawda ta stanowi klucz do zrozumienia całego działania Boga w ramach biblijnej historii zbawienia, zarówno w odniesieniu do społeczności (narodu ...
 • Sadowski, Michał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  Eliasz z Nisibi należy do najbardziej płodnych pisarzy chrześcijańskich języka arabskiego swojej epoki. Jego siódmy maǧlis z Abī l‑Qāsim dotyczy wyroków gwiazd i zasługuje na uwagę z powodu swej aktualności. Prezentowany ...
 • Zyzak, Wojciech (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  Autor artykułu ukazuje główne linie nauczania św. Jana Pawła II na temat duchowości chrześcijańskiego Wschodu. Wskazuje na osobiste zainteresowania papieża kulturą, zwłaszcza filozofią i sztuką rozwijaną w kręgu prawosławia. ...
 • Piekarz, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  Ewangeliści Marek i Łukasz wyraźnie mówią o prowadzeniu Jezusa przez Ducha po chrzcie w Jordanie. To stwierdzenie nabiera szczególnego znaczenia w powiązaniu ze stwierdzeniem św. Pawła, iż „wszyscy ci, których prowadzi ...
 • Michalak, Mariola Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  Z refleksji teologicznej pierwotnego chrześcijaństwa wyłania się myśl teologiczna w formie Ewangelii. Cztery różne spojrzenia na dzieło Jezusa ukształtowały się pod wpływem zmieniających się okoliczności zewnętrznych życia ...
 • Kościelniak, Janusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych ze śmiercią dziecka i okresem żałoby rodziców. Oprócz literatury dotyczącej tego tematu autor wykorzystuje własne doświadczenie zdobyte podczas spotkań z osieroconymi ...
 • Medwid, Wojciech (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o luterańską tożsamość w dzisiejszym świecie na podstawie dokumentu Usprawiedliwienie i wolność, przygotowującego protestantów duchowo i organizacyjnie do uroczystości 500-lecia ...
 • Mazurek, Mateusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  Artykuł omawia i analizuje historię Abrahama i egzystencjalne implikacje, które z niej wypływają. W opinii autora historia ta ukazuje trzy szczególnie ważne aspekty: zbawienie jako wyzwolenie od lęku, głęboką wolność płynącą ...
 • Dyduch, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  Synod biskupów opublikował owoc swych prac o powołaniu i misji rodziny w Kościele i świecie w dokumencie Relacja końcowa, skierowanym do papieża Franciszka. Dokument ten ukazuje sytuację małżeństw i rodzin we współczesnym ...
 • Feduś, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  Artykuł odsłania tajemnicę Eucharystii, jaką zawierają pisma Edyty Stein. Dzieła świętej stanowiły bogaty materiał badawczy, ponieważ charakteryzują się głębią teologicznych, filozoficznych i psychologicznych rozważań. ...
 • Ciemała, Marianna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017)
  W artykule przedstawiono podstawowe myśli źródłowe dla idei posłuszeństwa konsekrowanego. Analiza teologiczna reprezentatywnych reguł pierwotnego cenobityzmu chrześcijańskiego (Reguły Pachomiusza, Asketikonu Bazylego ...