Theo-logos Repository

Colloquia Theologica Ottoniana, 2018, nr 1

    A A A  

Colloquia Theologica Ottoniana, 2018, nr 1

 

Recent Submissions

 • Borkowska, Teresa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Maryja jest tą Niewiastą, której zgoda na to, by „Słowo stało się Ciałem”, rozpoczyna nową historię pisaną przez Syna Człowieczego. Dzięki jej uległości i pokorze możliwe było połączenie dwóch natur, boskiej i ludzkiej. ...
 • Popko, Łukasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Pierwsze słowa Prologu Ewangelii Jana „Na początku” są literacką aluzją do pierwszych słów Księgi Rodzaju. Ewangelista wpisuje się w ten sposób w długą tradycję pism mądrościowych, które interpretowały i rozwijały teologię ...
 • Wejman, Henryk (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Ewangelista Jan w swym przekazie wskazuje wyraźnie na Chrystusa jako źródło wszelkich działań i osiągnięć człowieka. Gdy każdy z nich w pokorze i zaufaniu powierzy Mu swoje sprawy, nie dozna opuszczenia. Chrystus w swoim ...
 • Witczyk, Henryk (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Czwarta Ewangelia rozpoczyna się wielkim hymnem ku czci Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem (J 1,1–14). Objawia on najważniejsze aspekty tajemnicy osoby odwiecznego Logosu – Jednorodzonego Boga, ...
 • Wróbel, Mirosław S. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  W niniejszym artykule termin „Żydzi” zostaje ukazany jako klucz interpretacyjny do głębszego zrozumienia historii i teologii Ewangelii Janowej. Najpierw autor dokonuje analizy terminu „Żydzi” w szerszym kontekście źródeł ...
 • Bohdanowicz, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Miłość małżeńska nie tylko stanowi gwarancję dla bezpiecznego i harmonijnego życia samych małżonków, ale także jest istotnym warunkiem bezpieczeństwa dla poczętego już potomstwa oraz gwarancją prawidłowego rozwoju i ...
 • Draguła, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Metafora jest środkiem stylistycznym polegającym na takim połączeniu wyrazów, dzięki któremu przynajmniej jeden z nich uzyskuje nowe znaczenie. Skutkiem metafory jest zmiana dotychczasowego, dosłownego znaczenia i uzyskanie ...
 • Kowalski, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Autor tekstu, analizując homilie papieża Franciszka, poszukuje odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że są one tak chętnie przyjmowane przez wiernych i szeroko komentowane przez dziennikarzy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod ...
 • Krzystek, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Wyjątkowym symbolem Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Rzymie i w poszczególnych diecezjach stała się otwarta przez cały rok Brama Miłosierdzia. Ten symbol potwierdza, że Rok Święty jest szczególnym momentem ...
 • Szczodry, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Po wyborze na Stolicę Piotrową papież Franciszek bardzo szybko wszedł w świat młodych ludzi i zaskarbił sobie ich zaufanie. Nawiązał z nimi życzliwy, ale i wymagający dialog, który sprawił, że dla wielu stał się ważnym ...
 • Wejman, Henryk (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Zasadniczym celem refleksji w niniejszym artykule jest ukazanie postawy miłosierdzia ludzkiego. Ów cel był realizowany w trzech etapach. Przede wszystkim zostało odsłonięte źródło tej ludzkiej postawy miłosierdzia. Jest ...
 • Wojtczak, Adam (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Chrześcijaństwo jest religią całego człowieka, a zatem nie tylko rozumu, lecz także serca, ufności i współczucia. Czułość i miłosierdzie Ojca objawiły się w pełni w Jezusie Chrystusie. Jest On wcieloną czułością Boga. W ...
 • Dyk, Tadeusz; Kolwitz, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  W konsekwencji przemian kulturowych i postępu technologicznego w medycynie we współczesnych społeczeństwach nastąpiła zmiana postrzegania śmierci. Staje się ona coraz częściej tematem tabu. Jednocześnie cały czas pojawiają ...
 • Gajur, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Missale plenarium ms. 149 to najstarszy kodeks średniowieczny znajdujący się w Katedralnym Muzeum w Gnieźnie. Zapomniany przez wieki, dopiero na przełomie XIX i XX stulecia doczekał się najpierw pierwszych uwag, a później ...
 • Zaklukiewicz, Tomasz; Briks, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
  Tegoroczne, XVI walne zebranie i 55. sympozjum Biblistów Polskich odbyło się w Legnicy. Uczestnicy uczestniczy w trzydniowym spotkaniu. Pierwszym etapem walnego zebrania omówiono bieżące sprawy Stowarzyszenia Biblistów ...